Üldtingimused

1. Käesolevad Üldtingimused reguleerivad Carstop autode teenindusketti kuuluva teenuse osutaja (edaspidi Teenuse osutaja) ja teenuse saaja (edaspidi Klient) vahelist õigussuhet Töökäsus, Kliendilepingus, arvel ja neis viidatud dokumentides kokku lepitud teenus(t)e osutamise (edaspidi Töö) ja varuosade ning muude Teenuse osutaja poolt müüdavate esemete (edaspidi Varuosad) müügi suhtes. Klienti ja Teenuse osutajat nimetatakse edaspidi eraldi ka Pool ja koos Pooled.

2. Üldtingimused on Töökäsu, hinnakirja, garantiitingimuste ja/või Kliendilepingu ning/või arve lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja garantiitingimustega on Kliendil võimalik tutvuda Carstop kodulehel www.carstop.ee, samuti konkreetse Teenuse osutaja äriruumides. Teenuse osutaja viitab enne Kliendilepingu, Töökäsu ja/või arve allkirjastamist Kliendi poolt Üldtingimustele ja garantiitingimustele ja võimaldab Kliendi soovil Üldtingimuste ja garantiitingimustega tutvuda. Üldtingimused ja garantiitingimused on ülimuslikud võimalike Kliendi poolt rakendatavate tüüptingimuste suhtes.

3. Kliendi ja konkreetse Carstop teenindusketti kuuluva Teenuse osutaja andmed on välja toodud Kliendilepingus, Töökäsus ja/või arvel.

4. Teenuse osutajal on õigus keelduda teenindamast Klienti, kes ei nõustu käesolevate Üldtingimustega, Teenuse osutaja poolt kinnitatud hinnakirja, kehtivate garantiitingimuste ja muude Teenuse osutaja tööd reguleerivate eeskirjadega või seaduses sätestatuga.

5. Teenuse osutajal on õigus mõistliku kahtluse olemasolu korral keelduda teenindamast Klienti või tema esindajat, kes on joobes või kellele muudel põhjustel ei ole võimalik töö sisu või tingimuste selgitamine.

6. Teenuse osutajal on õigus keelduda sõiduki vastuvõtmisest, kui Klient soovib sõidukisse jätta lemmikloomi või lapsi, kaupu või muid isiklikke esemeid.

7. Teenuse osutajal on õigus käesolevaid Üldtingimusi ja hinnakirja ühepoolselt igal ajal muuta.

II Esindus

8. Kliendi esindajaks võib olla iga juriidiline või füüsiline isik, kelle kohta Klient on esitanud vastavad andmed Kliendilepingus või konkreetse Töökäsuga seoses äriregistrist nähtuva Kliendi esindaja või

Kliendilepingus märgitud esindaja poolt allkirjastatud Töökäsul märgitud isik.

9. Klient on viivitamatult kohustatud Teenuse osutajale kirjalikus vormis teatama mistahes muutustest Kliendi esindamiseks õigustatud isikute osas, sh esindusõiguse piiramisest või kaotamisest, samuti esindajate kontaktandmete muutumisest. Kuni Kliendilt vastava kirjalikus vormis teate kättesaamiseni lähtub Teenuse osutaja Kliendi poolt eelnevalt esitatud andmetest esindusõiguse kohta.

10. Teenuse osutajale Kliendi poolt nõuetekohaselt teavitatud Kliendi esindajate kõik teod, tellimused, pretensioonid ja tahteavaldused omistatakse Kliendile.

III Lepingu sõlmimine

11. Klient ja Teenuse osutaja astuvad lepingulisesse suhtesse kas Poolte vahel Kliendilepingu sõlmimisega ja/või alates Kliendi poolt allkirjastatud Töökäsuga nõustumisest Teenuse osutaja poolt. Kui Varuosade müük toimub Teenuse osutaja äriruumides vahetult pärast Kliendi poolt sellekohase ostusoovi avaldamist, loetakse leping sõlmituks arve allkirjastamisega Kliendi poolt.

12. Klient väljendab Töökäsus selgelt milliseid teenuseid ta soovib saada, milliseid Varuosasid tellida ja annab kogu mõistlikult vajalikku informatsiooni, mis võib teenuste kvaliteetseks osutamiseks oluline olla. Klient vastutab teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni piisavuse ja õigsuse eest.

13. Pooled on kokku leppinud, et Töökäsus esitatud eelarve on Teenuse osutaja jaoks mittesiduv. Kui teenuse osutamise käigus peaks ilmnema, et Töökäsus väljendatud teenuste sisu või mahtu on Teenuse osutaja professionaalsel hinnangul vajalik olulisel määral muuta või täiendada, annab Teenuse osutaja sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või telefonitsi või suusõnaliselt Kliendile teada, paludes Kliendil Töökäsu muudatuse allkirjastada kas omakäeliselt või digitaalse allkirjaga. Teenuse mahu või sisu oluliseks muutmiseks loetakse muudatust, mis suurendab esialgses Töökäsus kokkulepitud eelarvet enam kui 10% võrra või enam kui 150 euro võrra. Kui Klient ei ole Teenuse osutaja poolt esitatud Töökäsu muutmise ettepanekule hiljemalt 4 tunni jooksul vastu vaielnud, loetakse Klient Töökäsu muutmisega nõustunuks, ent sellele vaatamata on kuni Kliendilt selgesõnalise aktsepti saamiseni ja muudetud Töökäsu Kliendi poolt allkirjastamiseni Teenuse osutajal õigus Töö teostamine või Varuosade tellimine peatada kuni Kliendilt selgesõnalise juhise saamiseni. Kui Teenuse sisu või mahu muudatus suurendab esialgses Töökäsus kokkulepitud eelarvet kuni 10%, ent mitte rohkem kui 150 euro võrra, ei loeta seda oluliseks muudatuseks ja Teenuse osutaja ei pea sellist muudatust Kliendiga täiendavalt eelnevalt kooskõlastama.

IV Maksekohustused

14. Klient on kohustatud talle osutatud teenuste ja müüdud või tellitud Varuosade eest arvel näidatud ulatuses tasuma vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale reeglina vastavate teenuste või Varuosade kättesaamisel, kui Teenuse osutaja ei ole nõudnud ettemaksu. Teenuse osutaja nõusolekul on Kliendil võimalik osutatud teenuste ja müüdud või tellitud Varuosade eest tasuda ka arve alusel hiljemalt 7 päeva jooksul arve esitamisest, kui Kliendilepingus, Töökäsul või arvel ei ole märgitud teistsugust maksetähtaega või kui Töö või Varuosade eest ei tasuta Teenuse osutaja nõudmisel koheselt. Teenuse osutaja tasunõue muutub sissenõutavaks, kui Klient on tellitud Töö või Varuosad vastu võtnud või kui Klient loetakse Töö ja/või Varuosad vastuvõtnuks. Klient loetakse Töö ja/või Varuosad vastuvõtnuks, kui Teenuse osutaja on Töö või Varuosad Kliendile vastuvõtmise Teenuse osutaja äriruumides või territooriumil Kliendile võimalikuks teinud, tellimuse täitmise tähtaeg on saabunud ja Klient keeldub alusetult Töö või Varuosade vastuvõtmisest Töö või Varuosade üleandmiseks kokkulepitud tähtpäeval. Kui Klient loetakse Töö või Varuosad vastuvõtnuks, esitatakse Kliendile arve Töökäsul näidatud aadressil paberkandjal või digitaalselt e-postiga.

15. Kliendi maksekohustus loetakse täidetuks, kui Teenuse osutaja on tasu kätte saanud kas sularahas või ülekandega laekumisest Teenuse osutaja arveldusarvele.

16. Teostatud teenuste ja müüdud või tellitud Varuosade eest toimub maksmine sularahas või maksekaardiga Teenuse osutaja äriruumides peale Töö teostamist ja enne sõiduki või Varuosa üleandmist Kliendile, kui Teenuse osutaja ei ole nõudnud Töö eest tasumist enne Töö teostamist. Kokkuleppel võib maksmine toimuda arvega ka pärast teenuse osutamist ja sõiduki või Varuosa üleandmist Kliendile, kui see on enne teenuste osutamist ja Varuosade müümist kokku lepitud. Maksevaluuta on euro.

17. Arvete mitteõigeaegse tasumise korral on Teenuse osutajal õigus nõuda viivist 0,1% päevas, kui Kliendilepingus, Töökäsus või arvel ei ole sätestatud teistsugust viivisemäära.

18. Teenuse osutaja võib nõuda Töö teostamise või Varuosade tellimise eest ettemaksu kuni 100% Töö või Varuosade tellimuse maksumusest. Kui Klient ettemaksu tähtaegselt ei tasu, on Teenuse osutajal õigus Tööde teostamine või Varuosade tellimine peatada. Ettemaksuga viivitamise korral pikeneb viivituse võrra automaatselt tellimuse täitmise tähtaeg. Kui Klient on viivitanud ettemaksu tasumisega rohkem kui 3 päeva, on Teenuse osutajal õigus Töökäsu alusel sõlmitud lepingust taganeda ning nõuda Kliendilt tellimuse täitmise ettevalmistamiseks kantud põhjendatud kulude hüvitamist.

19. Kliendi poolt maksete laekumisel loetakse esmalt tasutuks sissenõudekulud, seejärel leppetrahvid, hüvitised ja viivised ning viimaks põhivõlgnevus.

V Varuosade tarnimine ja teenuste osutamine

20. Teenuse osutaja osutab Kliendi poolt tellitud teenuseid ja tarnib Kliendi poolt soovitud Varuosasid Teenuse osutaja äriruumides ja territooriumil, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

21. Kliendil on õigus erandkorras Teenuse osutaja sellekohasel loal viibida Kliendi sõiduki remondi juures Töökojas takistamata lukksepa Tööd, seadmata ohtu enda ja lukksepa tervist ja vara või Teenuse osutaja vara. Kliendil lasub vastutus kahjude eest, mis on põhjustatud tema kohalviibimisest sõiduki remondi juures.

22. Teenuse osutaja kohustub teostama tellitud Töö või üle andma tellitud Varuosad Poolte vahel Kliendilepingus või Töökäsus kokku lepitud tähtajaks või kui poolte kokkuleppel ei ole Kliendilepingus või Töökäsus Töö või Varuosade üleandmise tähtaega märgitud, siis Teenuse osutaja poolt Kliendile teavitatud tähtajaks. Ootamatute asjaolude ilmnemisel, mis ei võimalda tellimust tähtajaks täita ja mis polnud lepingu sõlmimisel Teenuse osutajale mõistlikul moel ettenähtavad, informeerib Teenuse osutaja sellest Klienti ja teeb kõik võimaliku tellimuse täitmiseks mõistliku aja jooksul. Ootamatuteks asjaoludeks loetakse mh tellitavate tarvikute, materjalide või Varuosade hilinemine, kui selline hilinemine ei sõltu Teenuse osutajast. Ootamatute asjaolude ilmnemisel tellimuse täitmise tähtaja edasilükkumise eest Teenuse osutaja ei vastuta.

23. Omandiõigus Kliendi poolt tellitud Varuosadele läheb Teenuse osutajalt Kliendile üle pärast Varuosade hinna täielikku tasumist Teenuse osutajale (omandireservatsioon).

24. Klient kohustub tellitud Töö ja/või Varuosad vastu võtma Töökäsus kokkulepitud tähtpäevaks või kui vastav tähtaeg on poolte kokkuleppel jäänud Töökäsku märkimata, siis Teenuse osutaja poolt teavitatud tähtajaks või ootamatute asjaolude ilmnemisel, mis ei võimalda esialgu kokkulepitud tähtaega järgida vastavalt punktile 22, muuks Teenuse osutaja poolt määratud tähtpäevaks, arvestades Teenuse osutaja tavapäraseid tööaegasid. Töö või Varuosade vastuvõtmine toimub arve allkirjastamisega Kliendi poolt. Kui Klient nimetatud tähtpäevaks Tööd või Varuosasid Teenuse osutaja juurde vastu võtma mistahes põhjusel ei ilmu, loetakse Klient sellele vaatamata Töö või Varuosad vastuvõtnuks, Teenuse osutaja tasunõue muutub sissenõutavaks ning Töö või Varuosade juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb üle Kliendile. Alates Kliendi poolt tema sõiduki või Varuosade vastuvõtmise tähtpäevale järgnevast päevast kohustub Klient täiendavalt maksma Teenuse osutajale leppetrahvi 10 EUR päevas, kui Teenuse osutaja hinnakirjast ei tulene teisiti kuni Kliendi poolt sõiduki või tellitud Varuosade faktilise eemaldamiseni Teenuse osutaja territooriumilt.

25. Teenuse osutajal on oma nõuete tagamiseks seadusest tulenev pandiõigus Kliendi vallasasjadele, mille Teenuse osutaja on parandanud või muutnud ning mis on teenuse osutamise eesmärgil Teenuse osutaja valduses. Pandiõiguse realiseerimine ja Kliendi sõiduki võõrandamine toimub seaduses sätestatud korras.

26. Kliendile kuuluvaid või tema poolt hangitud varuosade paigaldamise teenust osutab Teenuse osutaja vaid erandkorras sellekohasel kokkuleppel Kliendiga. Juhul, kui Kliendi toodud või hangitud varuosa paigaldamisel selgub, et varuosa ei ole mistahes põhjusel Teenuse osutaja hinnangul sobilik ja Klient soovib vastava varuosa asendada Kliendile kuuluva teise seadme või varuosaga, loetakse Kliendi poolt sellise asendusseadme toomisele kuluv aeg Teenuse osutaja lukksepa ooteaja hulka ning selle eest kohustub Klient tasuma vastavalt teenuste osutamise ajatöö hinnakirjale. Teenuse osutajal on õigus keelduda Kliendi materjalide, varuosade ja tarvikute kasutamisest, kui need ei taga Teenuse osutaja hinnangul Töö kvaliteeti või sõiduki hilisemat liiklusohutust. Teenuse osutaja teostab Kliendi materjalide, varuosade ja tarvikute esmase visuaalse kontrolli, kuid Teenuse osutaja ei vastuta mistahes puuduste ega kahjude eest, mis tulenevad Kliendi materjalide, varuosade või tarvikute puudustest või ebasobivusest.

27. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel loetakse, et Klient võõrandab tema sõidukil Teenuse osutaja poolt välja vahetatud vanad varuosad ilma tasuta Teenuse osutajale alates sõiduki Kliendile tagastamisest. Vanad varuosad tagastatakse Kliendile tema nõudmisel, kui Klient on Teenuse osutajat vastavast soovist teavitanud Töökäsu andmisel või hiljemalt sõiduki üleandmisel Teenuse osutajale.

28. Kui Klient annab Töökäsul nõusoleku Kliendi sõidukiga proovisõidu tegemiseks, ei vastuta Teenuse osutaja ega tema töötajad proovisõidu käigus Kliendi sõiduki mistahes moel kahjustumise või hävimise eest, v.a. kui selle on põhjustanud Teenuse osutaja või tema töötaja tahtlus või raske hooletus.

VI Kaebuste lahendamine

29. Tellitud Töö või Varuosade vastuvõtmisel kohustub Klient Töö või Varuosad enne vastuvõtmist hoolsalt üle vaatama ja teavitama Teenuse osutajat ülevaatuse käigus avastatud puudustest. Ülevaatuse käigus avastatud puudused fikseeritakse Teenuse osutaja äriruumides kirjalikult, Kliendi pretensiooniga mittenõustumisel lisab Teenuse osutaja puuduste protokolli kirjalikult enda märkused ja vastuväited. Kui Klient tellitud Töö või Varuosade vastuvõtmisel Teenuse osutajat puudustest ei teavita, eeldatakse, et Kliendile anti üle puudusteta Töö või Varuosad.

30. Kliendi kaebus Varuosa või Töö kohta tuleb esitada kirjalikult Kliendilepingus, Töökäsus või arvel näidatud kontaktandmetel viivitamatult pärast puuduse ilmnemist, ent hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Varuosa või Töö vastuvõtmisest Kliendi poolt või vastuvõetuks lugemist. Tarbijatel on õigus esitada pretensioon 2 kuu jooksul alates Töö või Varuosa vastuvõtmisest või hetkest, mil Töö või Varuosa loetakse vastuvõetuks. Kaebus vaadatakse Teenuse osutaja poolt läbi mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kaebuse saamisest. Käesolevas punktis sätestatu ei piira garantiitingimustele tuginevalt garantii korras nõude esitamist.

VII Vastutus

31. Lisaks seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele laieneb Teenuse osutaja poolt osutatud teenuste ja ostetud Varuosade suhtes garantii, mille tingimustega on võimalik tutvuda internetis leheküljel:

http://www.carstop.ee/contacts/article/26/garantii_ja_teenindus_tingimused/garantii.

32. Teenuse osutaja ei vastuta vääramatust jõust tingitud rikkumiste eest. Pooled käsitlevad Teenuse osutaja ja kolmandate isikute vahelises tarneahelas tekkivaid tõrkeid ja viivitusi vääramatu jõuna.

33. Teenuse osutaja ei vastuta Kliendi poolt sõidukisse jäetud isiklike esemete ja lemmikloomade eest, sealhulgas nende hävimise, kadumise või kahjustumise eest.

34. Teenuse osutaja ei teosta Töökäsu vastuvõtmisel Kliendi poolt Teenuse osutajale üleantud sõiduki komplektsuse ega seisukorra ülevaatust. Kui Töökäsu täitmisel sõiduki seisukorraga tutvumise tulemusena ilmneb Teenuse osutaja professionaalsel hinnangul vajadus Töökäsku muuta, teavitatakse sellest Klient Üldtingimustes sätestatud korras.

35. Teenuse osutaja vastutab üksnes Kliendile tekkiva otsese varalise kahju eest. Teenuse osutaja vastutus Kliendi ees seoses konkreetse tellimusega on piiratud selle konkreetse tellimuse maksumusega.

Kliendil ei ole õigust nõuda sellise kahju hüvitamist, mis tekkis Tööna tehtud asja otstarbele mittevastava kasutamise tõttu, isegi kui kahju tulenes Kliendi ebapiisavast teavitamisest Teenuse osutaja poolt, samuti ei ole Kliendil õigust nõuda kahju hüvitamist, mis tekkis sõidukile tellitud Varuosa või tehtud Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu.

36. Klient on kohustatud Teenuse osutajale hüvitama kõik Teenuse osutaja poolt Kliendi võlgnevuse sissenõudmisega seoses kantud mõistlikud kulud, sh õigusabi- ja kohtukulud.

37. Kliendil on õigus tellitud Töö või Varuosade lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele ulatuses ja viisil, mis ei lähe Üldtingimuste ega garantiitingimustega vastuollu.

VIII Lõppsätted

38. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste teel lahenduse mitte saavutamisel lahendatakse vaidlused esimeses astmes Teenuse osutaja asukoha-järgses kohtus.

39. Üldtingimustele, Kliendilepingule, garantiitingimustele, Töökäsule, arvetele ja muudele Poolte vahel sõlmitud kokkulepetele kohalduvad Eesti Vabariigi õigusaktid.